Skip to main content

Behandelovereenkomst

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage.

Om aan deze eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld. Ook uw zorgverzekeraar kan eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst.

In deze overeenkomst staan de afspraken die we met u maken omtrent de praktijkregels, de toestemmingsverklaring voor informatie-uitwisseling met derden en de wijze van vergoeding.

Praktijkregels

  1. De logopedist kan uw hulpvraag niet alleen oplossen! Het succes van de behandeling hangt voor een groot deel af van de mate waarin de oefeningen thuis (dagelijks) worden herhaald en de omgeving geïnformeerd dan wel ingeschakeld wordt (bijv. leerkracht/peuterspeelzaalleidsters).
  2. In principe bent u als ouder bij de behandeling van uw kind in de behandelkamer aanwezig, tenzij de concentratie van uw kind hieronder lijdt. Dit om de samenwerking tussen logopedist en ouder(s) te bevorderen en voor een goede overdracht van de huiswerkoefeningen.
  3. Elke behandeling duurt maximaal 25 minuten, dus kom op tijd!
  4. Om de logopedische therapie van anderen niet te storen vragen wij om rustig te spreken in de wachtkamer.
  5. Uw e-mailadres kan gebruikt worden voor ons KlantErvaringsOnderzoek waarbij u een vragenlijst kunt invullen.
  6. Bij ziekte of verhindering van uw behandelend logopedist kan de behandeling worden overgenomen door een collega.

Dekking logopedie basisverzekering

De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten. Kijk in de polisvoorwaarden voor

de dekking van uw zorgverzekeraar. Daarnaast betaalt u mogelijk een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar). De cliënt/patiënt is voor de behandeling een vergoeding aan de logopediepraktijk verschuldigd. Als de logopediepraktijk een overeenkomst heeft met de zorgverzekeraar alwaar de patiënt verzekerd is, worden declaraties rechtstreeks bij deze zorgverzekeraar ingediend. De patiënt is te allen tijde verantwoordelijk voor het (tijdig) voldoen van de declaraties (artikel 7:461 Burgerlijk Wetboek).

Betalingsafspraken (verkort)

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken ongeacht de reden worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en worden bij u persoonlijk in rekening gebracht. Het tarief dat u betaalt voor een niet nagekomen afspraak bedraagt €35,-. Dit bedrag wordt per kalenderjaar opnieuw bepaald.

Als enige uitzondering op bovenstaande hanteren wij bij overmacht (bijv. ziekte) de regel dat een afspraak die zo snel mogelijk is afgezegd (maar waarbij 24-uur van tevoren niet is gehaald), alleen de eerste keer niet in rekening wordt gebracht. Vanaf de tweede keer worden niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken altijd bij u in rekening gebracht.

De declaraties van de behandelingen worden bij zorgverzekeraars direct door ons bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Bij een restitutiepolis of als blijkt dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties.

Bereikbaarheid/openingstijden

Voor het maken, verzetten en afzeggen van afspraken kunt u maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen via 06-19315308. U kunt ook (tijdig) een bericht achterlaten op de voicemail of een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Afspraak herinneringen

Vanuit het systeem ontvangt u circa 24 uur voor de afspraak een herinnering per e-mail. Een enkele keer gebeurt dit helaas niet, dit betekent niet dat uw afspraak afgezegd is. Indien uw afspraak door ons geannuleerd wordt, nemen wij altijd telefonisch of schriftelijk contact met u op. Het missen van een afspraakherinnering per email vanuit ons systeem is geen geldige reden voor het niet nakomen van de afspraak. In dit geval gelden ook onze betalingsafspraken.

Bewaartermijnen patiëntengegevens

Patiënten gegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na 15 jaar worden de patiëntengegevens

vernietigd door de praktijkhouder. De logopediepraktijk heeft een privacyregelement waarin nader staat beschreven hoe met (medische) persoonsgegevens wordt omgegaan. Het prvacyreglement is gepubliceerd op de website: www.lghn.nl.

Ontevreden over de behandeling

Het kan gebeuren dat u als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige cliënt/patiënt ontevreden bent over de behandeling van uw logopedist. Bespreek dit eerst met uw logopedist! De logopediepraktijk is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling Paramedici. Een klacht kan door de cliënt/patiënt aan deze instantie worden voorgelegd. Meer informatie over de klachtenregeling van de logopediepraktijk staat de op de website: www.lghn.nl

Toestemming informatie-uitwisseling met derden

Voor een goed verloop van de behandeling kan het voorkomen dat de logopedist inlichtingen uitwisselt met derden, zoals de huisarts, de verwijzer of leerkracht/peuterspeelzaalleidster. Deze informatie-uitwisseling wordt voor geen ander doel gebruikt dan het bevorderen van het resultaat van de logopedische behandeling.

Vul aub de onderstaande verklaring op de praktijk in.

 

Verklaring overeenkomst logopedie

  • Ik ben bekend met de bewaartermijnen van de patiëntgegevens
  • Ik ben bekend met de praktijkregels
  • Ik ben bekend met de betalingsafspraken (verkort) en de betalingsvoorwaarden
  • Ik geef de logopedist toestemming voor informatie-uitwisseling met derden

Plaats:

Datum:

Naam cliënt:

Naam contactpersoon:

Handtekening: